METODOLOGIA: Presencial

INICI: 17/07/17

FI: 30/08/17

De dilluns a divendres de 8.30 a 11.30 h

COMPTABILITAT BÀSICA

OBJECTIU

Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de la comptabilitat d’una empresa, conèixer les obligacions comptables de les entitats no lucratives, Pla General Comptable, etc.

TEMARI

1. INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

Introducció
Tipologia empresarial a efectes comptables
Obligacions comptables de les entitats no lucratives

Introducció als conceptes fonamentals:

· L’actiu
· El pasiu
· El patrimoni net
· El balanç de situació de l’entitat
· Els ingressos i les despeses
· El compte de resultats o compte d’explotació
· L’Estat de canvis en el Patrimoni net
· L’Estat de Fluxos d’efectiu

2. EL PATRIMONI

Concepte de Patrimoni
Composició
Interpretació de les relacions de les masses patrimonials.
Presentació de la informació patrimonial

3. EL PLA DE COMPTES

Principis comptables
Normes de valoració
Estructura del Pla

· Grup 1: financiació bàsica
· Grup 2: inmovilitzat
· Grup 3: existències
· Grup 4: creditors i deutors de l’activitat
· Grup 5: comptes financeres
· Grup 6: compres i despeses
· Grup 7: vendes i ingressos

4. L’INVENTARI I EL BALANÇ DE SITUACIÓ

L’Inventari
El Balanç de situació
Diferències entre inventari i balanç de situació
Exercicis pràctics

5. REGISTRE D’OPERACIONS

El Funcionament dels comptes, segons la seva tipologia
La mecànica comptable: els apunts i els assentaments
Exercicis pràctics

6. COMPTABILITZACIÓ DE L’IVA

Introducció al funcionament de l’IVA
Operacions exemptes i no exemptes
Liquidació de les operacions
Registre dels moviments relatius a l’IVA
Moviments continuats
Registre de les liquidacions

7. LLIBRES DE COMPTABILITAT 

El llibre diari
El llibre d’inventaris
El llibre major
Els comptes anuals
Obligacions registrals dels llibres

8. EL PROCÉS COMPTABLE

El cicle comptable
L’assentament d’obertura
Registre dels fets econòmics
Operacions de tancament
Assentament de regularització
Assentament de tancament
Exercicis pràctics

SOL·LICITUD

Nom*

Mail*

Telèfon*

Assumpte

Què necessita?